III Konkurs "Szkolny Mistrz Ortografii"

 

Zachęcamy uczniów klas IV - VII do wzięcia udziału w konkursie SZKOLNY MISTRZ ORTOGRAFII. Chętni proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem  i zgłoszenie chęci przystąpienia do zmagań ortograficznych  do nauczyciela języka polskiego.

 

Regulamin konkursu o tytuł  SZKOLNEGO  MISTRZ ORTOGRAFII dla klas IV-VI

Organizator:

Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego uczący w klasach IV - VII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach.

 

Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV - VII SP.

 

Termin przeprowadzenia konkursu:

22.05.2019 o godz. 8.45.

 

Cele konkursu:

 1. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
 2. Propagowanie idei poprawnej pisowni.
 3. Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.
 4. Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej.
 5. Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych.
 6. Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.
 7. Rozbudzenie w uczniach tzw. czujności ortograficznej.
 8. Wdrożenie do pracy ze słownikiem ortograficznym.

 

Przebieg konkursu:

Organizacja konkursu

 1. Przeprowadzany jest przez nauczycieli języka polskiego, którzy przygotowują tekst dyktanda.
 2. Prace uczniów sprawdzać i oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie,  zgłaszają ten fakt nauczycielowi  języka polskiego. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone do siedmiu dni po przeprowadzeniu  konkursu.
 5. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy członek komisji konkursowej przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali, co jest jednoznaczne z dyskwalifikacją ucznia.
 6. Prace uczestników przechowywane są do końca roku szkolnego.

 

Zasady oceniania

 1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu.
 2. Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną i interpunkcyjną:

          a) za błędy uważa się pisownię:  rz - ż, ó - u, h - ch, pisownię "nie" z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami, liczebnikami,  pisownię wyrazów dużą i małą literą, pisownię samogłosek nosowych: ą - ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone litery lub wyrazy, zniekształcone końcówki wyrazów.

          b) błędy interpunkcyjne: trzy błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu ortograficznego.

          c) nie uznaje się błędów, które uczeń poprawił w następujący sposób:

             - błędna litera lub wyraz zostały przekreślone,

             - poprawna litera lub wyraz zostały zapisane nad lub obok przekreślenia.

Nagrody

     1. Tytuł "Szkolnego Mistrza Ortografii"  otrzymuje uczeń, który popełnił jak najmniejszą ilość błędów. Zostaje on przyznany na koniec roku szkolnego podczas uroczystej akademii.

    2.  Tytuł  "Szkolnego Wicemistrza Ortografii" przyznaje się za drugi i trzeci najlepszy wynik uzyskany w dyktandzie.

 

Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy uznania.

Uczestnicy konkursu muszą dostarczyć do organizatorów zgodę na przetwarzanie wizerunku - druki zostaną wydane osobom zgłaszającym udział w zmaganiach.

Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego

 
Script logo