Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Kęty

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 26 lutego 2019 r.

Podobnie jak w poprzednich latach, obowiązywał będzie elektroniczny system zgłoszeń dzieci do wybranego przedszkola.
Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci:

- na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko już uczęszczające (w tym samym przedszkolu), w terminie od 19 lutego do 25 lutego 2019 r.

- na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodziców w placówce pierwszej preferencji, w terminie od 26 lutego do 18 marca 2019 r. do godz. 16.00 (wymagane wcześniejsze złożenie wniosku w systemie elektronicznym w terminie od 26 lutego do 15 marca 2019 r. do godz. 22.00), po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolach.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe :

 1. Wielodzietność rodziny kandydata (64 pkt);
 2. Niepełnosprawność kandydata (64 pkt);
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (64 pkt);
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (64 pkt);
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (64 pkt);
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (64 pkt)
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą (64 pkt).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów określone zostały w art. 150 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

Ad. 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Ad. 2-5 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).

Ad. 6 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) 

Na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria lokalne określone Uchwałą Nr XXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24lutego 2017 w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenieGminy Kęty:

 1. Dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (32 pkt.);
 2. Dziecko ma ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (16 pkt);
 3. Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszej preferencji lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji (8 pkt);
 4. Oboje rodziców/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym (4 pkt);
 5. Dziecko jest mieszkańcem miejscowości, w której zlokalizowane jest przedszkole pierwszej preferencji (2 pkt);
 6. Rodzina dziecka jest objęta opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny (1 pkt).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

Ad. 1,2,5 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Ad. 3 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego/ubieganiu się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji rodzeństwa dziecka.

Ad. 4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym.

Ad. 6 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o objęcie rodziny dziecka opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty, Burmistrz Gminy Kęty określił Zarządzeniem Nr 18/2019/B z dnia 23 stycznia 2019 r.w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty:

Lp.

Czynności  postępowania rekrutacyjnego

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Rejestracja wniosków o przyjęcie

do przedszkola w systemie elektronicznym

od 26 lutego 2019 r.

godz. 12.00

do 15 marca 2019 r.

godz. 22.00

od 27 maja 2019 r.

godz. 12.00

do 3 czerwca 2019 r.

godz. 22.00

2.

Złożenie w przedszkolu pierwszej preferencji podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie

do przedszkola

od 26 lutego 2019 r.

godz. 12.00

do 18 marca 2019 r.

godz. 16.00

od 27 maja 2019 r.

godz. 12.00

do 4 czerwca 2019 r.

godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

27 marca 2019 r.

godz. 12.00

11 czerwca 2019 r.

godz. 12.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola kandydata zakwalifikowanego w formie pisemnego oświadczenia

od 29 marca 2019 r.

godz. 8.00

do 4 kwietnia 2019 r.

do godz. 16.00

od 12 czerwca 2019 r.

godz. 8.00

do 17 czerwca 2019 r.

godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8 kwietnia 2019 r.

godz. 12.00

19 czerwca 2019 r.

godz. 12.00

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach z siedzibą przy ul. Beskidzka 98, 32-650 Witkowice.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem
  e-mail: zspwitkowice@edukacja.kety.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z rekrutacją wychowanków do przedszkola na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 131 Ustawy  Prawo Oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. z dnia 2018.05.24).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia jeśli przepisy prawa na to zezwalają.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania.
Script logo