Informacja dla uczestników inauguracji roku szkolnego 2018/2019

Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Witkowicach, przy ul. Beskidzkiej 98 zaprasza na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2018/2019, która obędzie się 3 września w sali gimnastycznej budynku szkoły. Szkoła, jako Organizator, informuje równocześnie, że organizowana przez nią uroczystość ma charakter publicznie otwarty i w trakcie jej trwania nie mają zastosowania przepisy: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 – RODO) oraz art. 81ust. 1 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć lub nagrań wykonanych przez uczestników uroczystości odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomośćkonsekwencji wynikającychz rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody. Jednocześnie informujemy, że w trakcie uroczystości mogą być wykonywane przez Organizatora zdjęcia lub nagrania dokumentujące wydarzenie zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawyz 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Materiały te mogą być publikowane na stronie www organizatora.

Script logo