Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 24 lutego 2020 r.

Podobnie jak w poprzednich latach, obowiązywał będzie elektroniczny system zgłoszeń dzieci do wybranego przedszkola.

Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci:

- na podstawie deklaracjio kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko już uczęszczające (w tym samym przedszkolu), w terminie od 17 lutego do 23 lutego 2020 r.

- na podstawie wnioskuo przyjęciedo przedszkola złożonego przez rodziców w placówce pierwszej preferencji, w terminie od 24 lutego do 13 marca 2020 r. do godz. 16.00 (wymagane wcześniejsze złożenie wniosku w systemie elektronicznym w terminie od 24 lutego do 12 marca 2020 r. do godz. 22.00), po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

1. Wielodzietność rodziny kandydata (64 pkt);

2. Niepełnosprawność kandydata (64 pkt);

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (64 pkt);

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (64 pkt);

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (64 pkt);

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (64 pkt);

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą (64 pkt).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów określone zostały w art. 150 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

Ad. 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Ad. 2-5 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.).

Ad. 6 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).

Na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria lokalne określone Uchwałą Nr XXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty:

1. Dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (32 pkt.);

2. Dziecko ma ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (16 pkt);

3. Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszej preferencji lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji (8 pkt);

4. Oboje rodziców/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym (4 pkt);

5. Dziecko jest mieszkańcem miejscowości, w której zlokalizowane jest przedszkole pierwszej preferencji (2 pkt);

6. Rodzina dziecka jest objęta opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny (1 pkt).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

Ad. 1,2,5 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Ad. 3 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego/ubieganiu się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji rodzeństwa dziecka.

Ad. 4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym.

Ad. 6 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o objęcie rodziny dziecka opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty, Burmistrz Gminy Kęty określił zarządzeniem nr 10/2020/B z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty:

Lp.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Rejestracja wniosków o przyjęcie

do przedszkola w systemie elektronicznym

od 24 lutego 2020 r.

godz. 12.00

do 12 marca 2020 r.

godz. 22.00

od 28 maja 2020 r.

godz. 12.00

do 4 czerwca 2020 r.

godz. 22.00

2.

Złożenie w przedszkolu pierwszej preferencji podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie

do przedszkola

od 24 lutego 2020 r.

godz. 12.00

do 13 marca 2020 r.

godz. 16.00

od 28 maja 2020 r.

godz. 12.00

do 5 czerwca 2020 r.

godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24 marca 2020 r.

godz. 12.00

10 czerwca 2020 r.

godz. 12.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola kandydata zakwalifikowanego w formie pisemnego oświadczenia

od 26 marca 2020 r.

godz. 8.00

do 6 kwietnia 2020 r.

do godz. 16.00

od 12 czerwca 2020 r.

godz. 8.00

do 18 czerwca 2020 r.

godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

9 kwietnia 2020 r.

godz. 12.00

22 czerwca 2020 r.

godz. 12.00

 

Script logo