Rozpoczęcie naborów do SP

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w Gminie Kęty na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 5 marca 2018 r.

Podobnie jak w poprzednich latach, obowiązywał będzie elektroniczny system zgłoszeń dzieci do wybranej szkoły podstawowej.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej https://sp-kety.nabory.pl/, gdzie wkrótce będzie można zapoznać się ze szczegółami tegorocznego naboru.  

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW Z OBWODU

Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które będzie uczęszczało do tej szkoły, przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna.

W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani z urzędu bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW KANDYDATÓW SPOZA OBWODU

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Postępowanie przeprowadza się na wolne miejsca, na podstawie  kryteriów zawartych w Uchwale Nr XXIX/270/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły:

1.    Kandydat jest mieszkańcem Gminy Kęty - 20 pkt.;

2.    Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół i będzie kontynuowało tam naukę w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne lub ubiega się o przyjęcie do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół – 10 pkt.;

3.    Kandydat, odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdującym się w zespole łącznie ze szkołą podstawową, do której kandydat ubiega się o przyjęcie lub w przedszkolu znajdującym się w obwodzie szkoły – 5 pkt.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych Burmistrz Gminy Kęty określił Zarządzeniem Nr 21/2018/B z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2018/2019:

 

 

Lp.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY

postępowanie rekrutacyjne

postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


od 5 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r.

(do godz. 12.00)
 

od 16 maja 2018 r.

do 28 maja 2018 r.

(do godz. 12.00)

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 16 kwietnia 2018 r.

do 4 czerwca 2018 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 17 kwietnia 2018 r. do 24 kwietnia 2018 r.

(do godz. 12.00)

od 5 czerwca 2018 r.

do 14 czerwca 2018 r.

(do godz. 12.00)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

do 25 kwietnia 2018 r.

do 18 czerwca 2018 r.

 

 
Źródło: info.kety.pl
Script logo